Ажлын албаны танилцуулга

2016-11-15 17:34

ТАНИЛЦАймгийн ИТХ нь аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлын 2016 оны 08-р сарын 19-ний өдрийн "Ажлын албаны бүтэц, орон тоо, цалингийн сан, ажилтнуудын хариуцах ажлын чиглэл шинэчлэн тогтоох тухай" 96 дугаар тогтоолыг мөрдөн ажиллаж байна. 


                                                            Аймгийн ИТХ-ын дарга П.Пүрэвлхагва

  Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын удирдлага 


Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга, Ажлын албаны дарга Д.Эрдэнэцэцэг

 1. Аймгийн ИТХ-ын ажлыг аргачилсан удирдлага, ИТХ, ИТХ-ын даргыг   мэргэшил, арга зүйн өндөр түвшний зөвлөмжөөр хангаж, хурлын байгууллага, хурлын даргын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, хурлын байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах бүх талын нөхцөл боломж бүрдүүлэх,

 2. Аймгийн ИТХ,  ИТХ-ын Тэргүүлэгчид, Хороо, Төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааг зохицуулж, Хурлын байгууллагын бүх чиглэлийн ажлыг нэгтгэн зохион байгуулах

 3. Тэргүүлэгчдийн Ажлын албыг удирдах

 4. Хурлын байгууллагаас Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газар, Хууль хяналт, Засаг захиргаа, төрийн үйлчилгээний болон аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, албан тушаалтантай харилцах ажлыг нэгтгэн зохицуулах 

 5. Аймгийн ИТХ-ын бодлого, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах

 6. Хууль тогтоомж, Хурлын байгууллагын шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах

 7. Хурлын байгууллагын бүх чиглэлийн тайлан мэдээ, хяналт шалгалт, үнэлгээний ажил, тооцоо судалгааг нэгтгэн хариуцах

 8. Хурлын байгууллагын гадаад харилцааны ажлыг нэгтгэн зохицуулах

 9. Байгууллагын дотоод зохион байгуулалт, дэг журам, соёл, эмх цэгцийн асуудлыг зохицуулах

 10.                  Ажлын утас: 70359100
                       E-mail хаяг:  erdenetsetseg_68@yahoo.com


Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн даргын зөвлөх Ш.Ганбат

  Аймгийн ИТХ-ын даргад зөвлөх       

        Ажлын утас: 7035-8568

        E-mail хаяг: Ganbat_4416@yahoo.com

Хурлын бодлогын хэрэгжилт, зохион байгуулалт, хяналт хариуцсан ахлах ажилтан Б.Золоо

 1. Аймгийн ИТХ-ын байгууллагын бүрэн эрхийн хугацааны бодлогын үндсэн чиглэл, эдийн засаг, төсөв, санхүү,  өмчийн болон бусад бодлогын асуудлыг нэгтгэн зохицуулж,  уялдаа холбоог хангах талаар тооцоо судалгаа хийх, хэрэгжилтийн явцад  хяналт тавих, удирдлагыг мэдээлэлээр хангах,
 2. Бодлогын асуудлаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, албан тушаалтан, холбогдох хэлтэс алба, агентлагуудтай харилцах үйл ажиллагааг уялдуулах,
 3. Хурлын болон Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлэх бодлогын чанартай асуудлуудыг хүлээн авах, судлах,  холбогдох тооцоо судалгаа хийх, мэдээ, мэдээлэл цуглуулах, энэ талаар  Хурлын дарга, Тэргүүлэгчид,Төлөөлөгчид, Хороо, Ажлын албыг мэдээ, мэдээллээр  хангах,
 4. Хууль,  Улсын Их Хурлын бусад шийдвэр, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол,  Хурлын байгууллагын шийдвэрийн  биелэлт, түүний явцыг хянан шалгах, түүнтэй холбоотой асуудлаар аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтны илтгэл, сонсгол хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
 5. Хурлын байгууллагын бүх чиглэлийн мониторинг, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний асуудлыг нэгтгэн зохицуулж, Аймгийн ЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэстэй харилцан болоод хамтран ажиллах,
 6. Ажлын албаны нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх,
 7. Хариуцсан ажлын чиглэлээр  бүх төрлийн тайлан, мэдээ, мэдээлэл гаргах,
 8. Өөрийн хариуцсан ажлын холбогдох албан тоот бичиг хэргийг эрхлэх, хөдөлгөөнд хяналт тавих, эргэж мэдээлэх,  стандартад нийцүүлэх, архивлаж архив бичиг хэрэг хариуцсан ажилтанд хүлээлгэж өгөх
 9. Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх,
 10. Хариуцуулсан өмч хөрөнгө,техник хэрэгслэлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах,
 11. Өөрийн ажлын чиг үүрэгт хамаарах Ажлын албаны ажилчдын ажил үүрэгт хяналт тавьж, арга зүйн зөвлөмжөөр ханган ажиллах,
            Ажлын утас: 7035-8578
            E-mail хаяг: 
zolooerhes@yahoo.com

Хууль эрх зүй, хүний нөөц, иргэний оролцоо хариуцсан ахлах ажилтан Б.Тунгалаг

 1. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны ажлыг хариуцах
 2. Хурлын байгууллагын тогтоол шийдвэрийг эмхэтгэх, хурлын байгууллагаас  хамаарах орон нутгийн хэмжээний эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх асуудлыг судалж удирдлагад танилцуулах
 3. Хурлын байгууллагаас гаргаж буй тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал дүгнэлт авах, хууль тогтоомжид нийцүүлэх
 4. Удирдлагын зүгээс хууль хяналтын байгууллагатай харилцах асуудлыг зохицуулж, шүүхэд хурлын байгууллагыг итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөлөх
 5. Хүний нөөцийн асуудал, хүний нөөцтэй холбоотой тоо бүртгэл, мэдээ тайлан, хүний нөөцийн ажилд төрийн албаны стандартыг мөрдөх
 6. Ажлын албаны ажилтнуудын үйлчилгээний стандарт, ёс зүйн дүрэм, ажлын цаг ашиглалтын болон бусад  дотоод хяналтын ажлыг нэгтгэн зохион байгуулах
 7. Хүний эрх, эрх чөлөөний асуудал
 8. Авлигатай тэмцэх, Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг авах ажлыг нэгтгэн зохион байгуулах
 9.  Өөрийн хариуцсан ажлын холбогдох албан тоот, бичиг хэргийг эрхлэх, хөдөлгөөнд хяналт тавих, эргэж мэдээлэх, стандартад нийцүүлэх, архивлаж бичиг хэрэг хариуцсан ажилтанд хүлээлгэж өгөх
 10. Хариуцсан ажлын чиглэлээр  бүх төрлийн тайлан, мэдээ, мэдээллийг гаргах
 11. Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг  биелүүлэх
 12. Хариуцуулсан өмч хөрөнгө техник хэрэгслийн  бүрэн бүтэн байдлыг хангах
 13. Өөрийн ажлын чиг үүрэгт хамаарах Ажлын албаны ажилчдын ажил үүрэгт хяналт тавьж, арга зүйн зөвлөмжөөр ханган ажиллах
            Ажлын утас: 7035-0494
            E-mail хаяг: 
Tungaaf@gmail.com

 Хурлын зохион байгуулалт, дотоод ажил хариуцсан ажилтан Б.Мэндхишиг

 1. Аймгийн ИТХ-ын Ээлжит болон Ээлжит бус хуралдааны бэлтгэл ажил, хэлэлцэх материалыг хүлээн авах, хүргүүлэхэд бэлтгэж холбогдох ажилтнуудад шилжүүлэх,  биелэлтэд хяналт тавих, бусад техник ажлыг хариуцах,
 2. Тэргүүлэгчдийн хуралдааны бэлтгэл ажил,  хэлэлцэх материалыг хүлээн авах,  хүргүүлэхэд бэлтгэж холбогдох ажилтнуудад шилжүүлэх,  биелэлтэд хяналт тавих, бусад техник ажлыг зохицуулах,
 3. Аймгийн ИТХ-ын Ээлжит болон Ээлжит бус  хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаас гарах шийдвэрийн төсөл боловсруулах, хянах ажлыг зохицуулах,
 4. Хурлын болон Тэргүүлэгчдийн  хуралдааны  тэмдэглэл хөтлөх, хуралдаануудаас гаргасан баримт бичгийг ёсчлох, хүргүүлэх, архивлах ажлыг хариуцах,
 5. Хурлын болон Тэргүүлэгчдийн  хуралдаан, хурлын байгууллагаас зохион байгуулах нэгдсэн арга хэмжээний техник зохион байгуулалтын бэлтгэлийг хангах,
 6. Шашин сүм хийдийн асуудал хариуцах,
 7. Өөрийн хариуцсан ажлын холбогдох албан тоот бичиг хэргийг эрхлэх, хөдөлгөөнд хяналт тавих, эргэж мэдээлэх,  стандартад нийцүүлэх, архивлаж архив бичиг хэрэг хариуцсан ажилтанд хүлээлгэж өгөх
 8. Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг  биелүүлэх,
 9. Хариуцуулсан өмч хөрөнгө техник хэрэгслийн  бүрэн бүтэн байдлыг хангах,
          Ажлын утас:  7035-8568        
          E-mail хаяг:    Mendee_0314
@yahoo.com

                                                  Хурлын хороод, төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан Б.Дуламрагчаа

        Ажлын утас: 7035-856

        E-mail хаяг:  D_ara2009@yahoo.com


 Хурлын хороод, төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан Н.Анар

  1. Аймгийн ИТХ-ын Хороод, Төлөөлөгчдийн ажлыг нэгтгэн зохицуулж, үйл ажиллагаанд нь бүх талын дэмжлэг үзүүлэх,
  2. Төлөөлөгчид бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь туслах, тэдний нутаг дэвсгэр, баг, Хуралд ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж зохион байгуулах,
  3. Төлөөлөгчийг бүх төрлийн зар сурталчилгаа, мэдээ мэдээллээр хангах, төлөөлөгчийн үйл ажиллагааны мэдээ, тайланг нэгтгэж Ажлын албанд мэдээлэх, Ажлын алба төлөөлөгчийн хоорондын мэдээллийн эргэх холбоог тогтмолжуулах,
  4. Хурлын болон Тэргүүлэгчдийн хуралдааны материал тараах, электрон шуудангаар хүргэх, Хурлын болон Тэргүүлэгчдийн хуралдааны ирц, зохион байгуулалтыг хангах,
  5. Төлөөлөгчөөс баг, нутаг дэвсгэрийн байгууллагын ажил байдалтай танилцах, тайлан тавих, хурал, зөвлөгөөн, хяналт шалгалт хийх, иргэд сонгогчидтой уулзах зэрэг ажлыг зохицуулж зохион байгуулах,
  6. Төлөөлөгчийг хурлын байгууллагаас зохион байгуулж буй ажилд оролцуулах,
  7. Төлөөлөгчид иргэдээс хандан тавьсан санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэх, иргэд, сонгогчид, байгууллага, албан тушаалтанд хандсан бичиг тоот илгээх, хариу авах, бүртгэх мэдээлэх зэрэг бүхий л техник ажлыг нэгтгэн зохицуулж дэмжлэг үзүүлэх, зохион байгуулах,
  8. Аймгийн ИТХ-ын хөгжлийн хороодын болон Төлөөлөгчийн үйл ажиллагаатай холбогдсон бүх төрлийн судалгаа гаргах, архив материалыг баяжуулах,
  9. Иргэдийн дунд социологийн судалгаа, санал асуулга, тандалт судалгаанууд явуулах,
  10. Өөрийн хариуцсан ажлын холбогдох албан тоот, бичиг хэргийг эрхлэх, хөдөлгөөнд хяналт тавих, эргэж мэдээлэх, стандартад нийцүүлэх, архивлаж архив бичиг хэрэг хариуцсан ажилтанд хүлээлгэж өгөх,
  11. Хариуцсан ажлын чиглэлээр бүх төрлийн тайлан, мэдээ, мэдээллийг гаргах,
  12. Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх,
  13. Хариуцуулсан өмч хөрөнгө техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах,
         Ажлын утас:   7035-8530
         E-mail хаяг:     Anar819
  @gmail.com  Архив бичиг хэрэг, мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан ажилтан Ч.Нарангарвуу
  • Хурлын байгууллагын бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөлтийг нэгтгэн зохион байгуулах,

  • Хурлын байгууллагын архивын ажлыг холбогдох хууль тогтоомжинд нийцүүлэн нэгтгэн хийх, 

  • Хариутай, хугацаатай бичиг албан тоот, мэдээ тайлангийн нэгдсэн хяналтыг хариуцах,

  • Байгууллагын архив, бичиг хэрэг холбогдох стандартыг хангахад байнгын хяналт тавьж, ажилтнуудад арга зүйн зөвлөгөө өгөх,

  • Хурлын байгууллагад ирсэн өргөдөл, гмодол, санал хүсэлт хүлээнавах, уламжлах, биелэлтийг тооцох, эргэж мэдээлэх,

  • Аймгийн ИТХ-ын болон Khural.mn веб сайтыг хариуцан ажиллуулж, хөгжүүлэх,

  • Хурлын байгууллагын бүх төрлийн судалгааг хариуцах,

  • Хурлын хуралдааны үед холбогдох программыг ажиллуулж хэвийн байдлыг хангах,

  • Аймгийн ИТХ-ын мэдээллийн технологийн асуудлыг бүрэн хариуцах,

  • Хурлын байгууллагын цахим архивыг хариуцах,

  • Өөрийн хариуцсан ажлын холбогдох албан тоот, бичиг хэргийг эрхлэх, хөдөлгөөнд хяналт тавих, эргэж мэдээлэх, стандартад нийцүүлэх, архивлах

  • Хариуцсан ажлын чиглэлээр бүх төрлийн тайлан, мэдээ, мэдээллийг гаргах

  • Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх,

  • Хариуцуулсан өмч хөрөнгө техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах,

    И-мэйл: ng.sunya@yahoo.com 

   Утас: 7035-0494

   Иргэний танхим, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ажилтан Э.Ариунбилэг

  1. Иргэний танхимын үйл ажиллагааг нэгтгэн  зохицуулж, энэ талаар   гарсан хурлын байгууллагын шийдвэрийг  хэрэгжүүлэх,
  2. Хурлын байгууллагаас зохион байгуулж байгаа бүх чиглэлийн  хэлэлцүүлэг,  уулзалт, хурал, цуглааныг  зохион байгуулах, энэ үеэр гарсан холбогдох санал гомдлыг байгууллага, албан тушаалтанд тавьж шийдвэрлүүлэх, эргэж мэдээлэх, удирдлагыг мэдээллээр хангах,
  3. Аймгийн хэмжээнд зохиогдож буй томоохон ёслол, хүндэтгэлийн болон хурал цуглаан, уралдаан тэмцээний талаар жилийн нэгдсэн судалгаа гаргаж, эдгээр болон бусад арга хэмжээний талаар удирдлагад мэдээлэх, оролцуулах,
  4. Өөрийн хариуцсан ажлын холбогдох албан тоот бичиг хэргийг эрхлэх, хөдөлгөөнд хяналт тавих, эргэж мэдээлэх,  стандартад нийцүүлэх, архивлаж архив бичиг хэрэг хариуцсан ажилтанд хүлээлгэж өгөх,
  5. Хариуцсан ажлын чиглэлээр  бүх төрлийн тайлан, мэдээ, мэдээллийг гаргах,
  6. Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх,
  7. Хариуцуулсан өмч хөрөнгө техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах,
  8.  И-мэйл: ariunbileg@yahoo.com 
    Утас: 7035-0494

     Хэвлэл мэдээлэл, хариуцсан ажилтан Д.Бадамхүү

   1.  Хурлын байгууллагын үйл ажиллагааг бүх чиглэлээр мэдээлэх, сурталчилах, хурлын байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэдийн хооронд мэдээ мэдээллийн эргэх холбоо бий болгох,
   2. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр явж буй болон гарч буй иргэдийн санал, гомдлыг нэгтгэн судлах асуудлыг хариуцах,
   3. Иргэдтэй харилцах шууд утас хариуцан ажиллуулж, хүлээн авсан иргэдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлүүлэх асуудлыг нэгтгэн зохицуулж, биелэлтийг хариуцаж тайлагнах,
   4. Хариуцсан ажлын чиглэлээр бүх төрлийн тайлан, мэдээ, мэдээллийг гаргах,
   5. Өөрийн хариуцсан ажлын холбогдох албан тоот, бичиг хэргийг эрхлэх, хөдөлгөөнд хяналт тавих, эргэж мэдээлэх, стандартад нийцүүлэх, архивлаж архив бичиг хэрэг хариуцсан ажилтанд хүлээлгэж өгөх,
   6. Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх,
   7. Хариуцуулсан өмч хөрөнгө техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах
             Ажлын утас:  7035-0494
             E-mail хаяг:  
   Taiz_agshin@yahoo.com

                           

                                            Даргын туслах, шагнал хариуцсан ажилтан Ч.Мөнхнаран

   1. Хурлын даргын ажилд  туслах, зохицуулах,
   2. Хурлын байгууллагаас иргэд хөдөлмөрчдийг хүлээн авах ажлыг нэгтгэн зохицуулах,
   3. Хурлын  удирдлагаас байгууллага, албан тушаалтантай харилцах ажлыг зохицуулах,
   4. Хурлын дарга,  холбогдох албан тушаалтнуудын  уулзалт зохион байгуулах, өгөгдсөн үүрэг даалгаварын биелэлтийг хангуулах, эргэж мэдээлэх,
   5. Монгол Улсын төрийн дээд одон медаль болон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын байгууллагын шагналын асуудлыг нэгтгэн зохион байгуулах,
   6. Өөрийн хариуцсан ажлын холбогдох албан тоот бичиг хэргийг эрхлэх, хөдөлгөөнд хяналт тавих, эргэж мэдээлэх,  стандартад нийцүүлэх, архивлаж архив бичиг хэрэг хариуцсан ажилтанд хүлээлгэж өгөх,
   7. Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх,
   8. Хариуцуулсан өмч хөрөнгө, техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах,

           Ажлын утас: 7035-8578

           E-mail хаяг:   Jaagii_et@yahoo.com

   Жолооч, нярав Ч.Жигжидсүрэн 


     Жолооч С.Батбаяр

   1. Автомашины техникийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангаж, машин тэрэгний засвар үйлчилгээг тогтмол хийж ажилд байнга бэлэн байлгах
   2. Ажлын бус цагаар машин техникийг тогтоосон гражид тавих, чөлөө зөвшөөрөлгүй хөдөлгөөнд оруулахгүй байх
   3. Хөдөлмөрийн дотоод журмын заалтууд болон хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагааг нягт баримтлах
   4. Ажлын албаны няравын ажлыг хавсран гүйцэтгэх
   5. Удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
   6. Хариуцуулсан өмч, хөрөнгө техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах
   Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..