Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа нийт 9

Аймгийн ИТХ-ын байгууллагын 2018 оны Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө
2018-05-29 18:05
Аймгийн ИТХ-ын байгууллагын 2018 оны Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө
Төрийн албан хаагчид хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх сургалтад хамрагдлаа
2018-01-19 11:33
Улсын хэмжээнд нийтийн албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх хуулийн хугацаа 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс улс орон даяар эхэлсэн. Авлигын эсрэг хуульд заасны дагуу нийтийн албан тушаалтнууд хувийн ашиг сон..
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий “Олон нийтийн дэд зөвлөл” байгуулагдлаа
2017-11-27 11:57
Орхон аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дэргэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий “Олон нийтийн дэд зөвлөл” нь Н.Даринчулуун, Б.Батцэцэг, Б.Ариунболд гэсэн 3 гишүүнтэйгээр байгуулагдаж, Авлигатай тэмцэх газар, Аймгийн Г..
Аймгийн ИТХ-ын байгууллагын 2017 оны Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө
2017-07-04 09:48
Аймгийн ИТХ-ын байгууллагын 2017 оны Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө
НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-07-04 09:34
НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нийтийн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол болон хуулиар..
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ
2017-07-04 09:33
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа, авлигатай тэмцэх байгууллагын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 д..
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР
2017-07-03 12:10
Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолын хавсралт АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Нэг. Хөтөлбөрийн зорилго 1.1.Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, улс төрийн нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх,..