Журам нийт 5

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм
2017-07-03 09:31
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрмийг аймгийн ИТХ-ын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/03 тоот захирамжаар батлаж мөрдөн ажиллаж байна.
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны албан хэрэг хөтлөлтийн журам
2017-07-03 09:30
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ажлын албаны албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг аймгийн ИТХ-ын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр А/03 тоот захирамжаар батлаж мөрдөн ажиллаж байна.
Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх "Аймгийн хэмжээнд төр, сүм, хийдийн харилцааг зохицуулах зөвлөл"-ийн ажиллах журам
2017-07-03 09:29
Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх "Аймгийн хэмжээнд төр, сүм, хийдийн харилцааг зохицуулах зөвлөл"-ийн ажиллах журмыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн "Зөвлөл шинэчлэн байгуулах, журам батлах тухай" 82 дугаар тогтоолоор баталсан.
АИТХ-ын Шагналын журам
2017-01-19 18:45
Аймгийн ИТХ-ын Шагналын журмыг 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Шагналд тодорхойлогсдын бүрдүүлэх материал: 1. Шагнуулах тухай албан хүсэлт 2. Ажил байдлын тодорхойлолт 3. Хамт олны хурлын..
"Иргэний танхим"-ын ажиллах журам
2017-01-19 18:42
Аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх "Иргэний танхим-"ын ажиллах журмыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдрийн 151 дүгээр тогтоолоор баталсан.
  • ӨНӨӨДӨР:
  • 22
  • НИЙТ:
  • 129 640